Krzysztof Piotr Łabenda

ARBITRAŻ

Okładka
Współczesny człowiek nie może prawnie funkcjonować w społeczeństwie, jeśli nie korzysta z szeroko rozumianych usług finansowych. Jesteśmy spółdzielcami, tworzącymi spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i korzystającymi z ich usług. Bywamy, i to zarówno jako osoby fizyczne jak i jako przedsiębiorcy, klientami banków, korzystającymi z ich usług. Będąc przedsiębiorcami realizujemy swoje cele gospodarcze wchodząc w przeróżne interakcje z innymi przedsiębiorcami. Wszystkie te kontakty niosą ze sobą potencjalne ryzyko zaistnienia sporu między stronami./ Spory takie są rozstrzygane, praktycznie rzecz biorąc, w dwojaki sposób: albo na drodze postępowania toczącego się przed sądem powszechnym (państwowym), albo tez na drodze postępowania arbitrażowego.
Ta książeczka to ledwie ABC mające za zadanie wypełnienie misji edukacyjnej i wskazująca na najbardziej istotne aspekty sporów pojawiających się w relacjach klientów z instytucjami finansowymi (banki i SKOK) i między przedsiębiorcami.

Format książki

papier ( )