Krzysztof Piotr Łabenda

ZAKUPY PO POLSKU. Ochrona praw i formy płatności

Okładka
Każdy z nas występuje w życiu w wielu rolach, w tym - bodaj czy nie najczęściej - w roli konsumenta. Kupując towar czy usługi, zwłaszcza te wykraczające poza zakupy bieżące, codziennie powinniśmy mieć świadomość praw jakimi w tych transakcjach dysponujemy i ryzyka na jakie możemy być narażeni finalizując te transakcje. Ryzyko to wynika zarówno z braku wiedzy po stronie konsumentów co do ich uprawnień (a czasem i obowiązków), jak i z tego, że w transakcjach z profesjonalnie działającym sprzedawca konsument jest wyraźnie słabszą stroną stosunku prawnego. Ryzyko konsumenta tkwi także w braku umiejętności oceny, czy ma on do czynienia z autentycznymi znakami pieniężnymi i nieumiejętności doboru właściwego instrumentu płatniczego do realizowanej transakcji.
Książka wpisuje się w nurt wielotorowej działalności z zakresu edukacji finansowej, mającej szczególnie istotne znaczenie w walce z wykluczeniem finansowym jako jednym z przejawów wykluczenia społecznego.

Język: pl

Ilość stron: 182

Wydawca: CeDeWu

Format książki

papier ( 9788375563108 )